Các nhà tài trợ bảo trợ bằng đồng xu Gadadhar / Silver Plus