ម្ចាស់ជំនួយអាដាវ៉ាតា / ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភប្រាក់បុព្វលាភរ៉ាប់រង