Список Спонсоров «Серебрянная Монета»

wdt_ID Name of Donor Country
1 Chaitanya Dev Das USA
2 Tulasi Vallabha Das USA
3 Satya Dev Koneru USA
4 Sanatana Priya Dasa USA
5 Vrindasundari dd USA
6 Tusta Krsna das USA
7 Shreyas P. Joshi NC, USA
8 Aditya Narayan Das & Ratna Radhika Devi Dasi NC, USA
9 Subhas Donthireddi NC, USA
10 Sadagopan Seshadri & Radhika Sadagopan NC, USA