Báo cáo tài chính năm 2016

Minh bạch tài chính là điều quan trọng hàng đầu trong báo cáo thu nhập và chi phí TOVP. Tất cả các khoản tài chính của chúng tôi đều được giám sát cẩn thận thông qua hệ thống kiểm toán 4 cấp để đảm bảo rằng không một khoản tiền nào bị lãng phí, sai sót hoặc bị chiếm đoạt. Đây là bốn biện pháp kiểm toán mà chúng tôi đã thực hiện để tất cả các nhà tài trợ của chúng tôi có thể tin tưởng rằng các khoản đóng góp của họ đã được chi tiêu tốt:

  1. CNK RK và Co là công ty kế toán Ấn Độ của chúng tôi: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman và Wakefield, Tư vấn Quản lý Dự án của chúng tôi giám sát các chi phí của chúng tôi: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Cục ISKCON Ấn Độ nhận báo cáo kế toán thường xuyên
  4. Của chúng tôi Công ty kế toán Hoa Kỳ xử lý thu nhập thông qua TOVP Foundation

 

CHI PHÍ

wdt_ID Năm tháng Nhân Viên Bảo trì văn phòng Máy móc & Thiết bị Chuyên gia tư vấn Xây dựng Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
1 tháng Giêng 698,135.00 1,431,480.00 6,790,001.00 740,667.00 22,841,911.00 32,502,194.00 485,107
2 tháng 2 763,100.00 553,549.00 981,778.00 514,100.00 35,015,084.00 37,827,611.00 564,591
3 tháng Ba 723,984.00 1,215,438.00 518,658.00 565,213.00 53,332,454.00 56,355,747.00 841,131
4 Tháng tư 711,321.00 854,044.00 524,720.00 508,180.00 33,131,940.00 35,730,205.00 533,287
5 có thể 794,572.00 1,476,912.00 896,103.00 508,410.00 31,863,680.00 35,539,677.00 530,443
6 Tháng sáu 696,090.00 551,748.00 127,851.00 500,530.00 26,624,050.00 28,500,269.00 425,377
7 Tháng bảy 824,865.00 1,145,738.00 1,287,768.00 973,040.00 22,921,060.00 27,152,471.00 405,261
8 tháng Tám 700,210.00 580,684.00 2,124,245.00 516,100.00 31,300,189.00 35,221,428.00 525,693
9 Tháng Chín 691,365.00 564,976.00 66,055.00 519,454.00 24,053,200.00 25,895,050.00 386,493
10 Tháng Mười 819,327.00 569,674.00 65,998.00 440,414.00 19,358,980.00 21,254,393.00 317,230

QUYÊN GÓP

wdt_ID Năm tháng Đóng góp của Ấn Độ Đóng góp nước ngoài Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
1 tháng Giêng 5,641,129.00 27,753,001.00 33,394,130.00 498,420
2 tháng 2 6,526,245.00 1,709,834.00 8,236,079.00 122,927
3 tháng Ba 17,594,955.00 27,815,490.00 45,410,445.00 677,768
4 Tháng tư 7,614,946.00 9,254,064.00 16,869,010.00 251,776
5 có thể 11,504,534.00 10,004,137.00 21,508,671.00 321,025
6 Tháng sáu 9,502,662.00 13,093,444.00 22,596,106.00 337,255
7 Tháng bảy 6,115,338.00 16,806,045.00 22,921,383.00 342,110
8 tháng Tám 5,326,112.00 11,848,432.00 17,174,544.00 256,336
9 Tháng Chín 9,550,570.00 16,685,406.00 26,235,976.00 391,582
10 Tháng Mười 7,062,910.00 24,869,551.00 31,932,461.00 476,604