Báo cáo tài chính 2013

Minh bạch tài chính là điều quan trọng hàng đầu trong báo cáo thu nhập và chi phí TOVP. Tất cả các khoản tài chính của chúng tôi đều được giám sát cẩn thận thông qua hệ thống kiểm toán 4 cấp để đảm bảo rằng không một khoản tiền nào bị lãng phí, sai sót hoặc bị chiếm đoạt. Đây là bốn biện pháp kiểm toán mà chúng tôi đã thực hiện để tất cả các nhà tài trợ của chúng tôi có thể tin tưởng rằng các khoản đóng góp của họ đã được chi tiêu tốt:

  1. CNK RK và Co là công ty kế toán Ấn Độ của chúng tôi: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman và Wakefield, Tư vấn Quản lý Dự án của chúng tôi giám sát các chi phí của chúng tôi: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Cục ISKCON Ấn Độ nhận báo cáo kế toán thường xuyên
  4. Của chúng tôi Công ty kế toán Hoa Kỳ xử lý thu nhập thông qua TOVP Foundation

 

CHI PHÍ

wdt_ID Năm tháng Nhân Viên Bảo trì văn phòng Chuyên gia tư vấn Xây dựng Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
1 tháng Giêng 556,695 764,313 129,000 61,861,644 63,311,652 1,055,194.00
2 tháng 2 570,350 1,094,322 81,000 42,995,193 44,740,865 745,681.00
3 tháng Ba 583,598 608,211 599,424 27,442,282 29,233,515 487,225.00
4 Tháng tư 503,900 515,500 179,821 8,853,868 10,053,089 167,551.00
5 có thể 573,174 523,871 204,821 10,192,828 11,494,694 191,578.00
6 Tháng sáu 553,265 705,604 2,664,269 8,573,921 12,497,059 208,284.00
7 Tháng bảy 544,640 662,934 248,821 5,921,095 7,377,490 122,958.00
8 tháng Tám 569,515 329,301 249,765 8,003,915 9,152,496 152,542.00
9 Tháng Chín 604,683 1,260,878 353,961 13,034,223 15,253,745 254,229.00
10 Tháng Mười 574,951 739,745 738,823 12,883,308 14,936,827 248,947.00

QUYÊN GÓP

wdt_ID Năm tháng Đóng góp của Ấn Độ Đóng góp nước ngoài Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
1 tháng Giêng 12,782,910 51,384,318 64,167,228 1,069,454.00
2 tháng 2 320,349 511,307 831,656 13,861.00
3 tháng Ba 1,341,397 22,567 1,363,964 22,733.00
4 Tháng tư 1,481,269 2,788,689 4,269,958 71,166.00
5 có thể 778,910 1,137,652 1,916,562 31,943.00
6 Tháng sáu 6,711,343 9,444,242 16,155,585 269,260.00
7 Tháng bảy 685,883 3,543,228 4,229,111 70,485.00
8 tháng Tám 6,549,311 6,948,339 13,497,650 224,961.00
9 Tháng Chín 1,412,019 3,273,686 4,685,705 78,095.00
10 Tháng Mười 4,586,053 1,304,103 5,890,156 98,169.00