வழிபாட்டு நன்கொடையாளர்களின் அறைகள்

wdt_ID அறை இதை வழங்குவோர் நாடு
1 1. ராதாராணி பக்ஷாலா சுபவிலஸ் ப்ர / இந்திரேஷ் ப்ரா கனடா
2 4. போகா பண்டர் ஷங்கர் தாஸ் / சாந்தி தேவி தாசி கனடா
3 7. என்.டி.சிரிங்கர நிலயம் சுபவிலஸ் ப்ர / இந்திரேஷ் ப்ரா கனடா
4 8. ஜி.பி.சிரிங்கர நிலயம் சங்கர் கனடா
5 9. ஆர்.எம். பூஷண நிலயம் மினாக்ஷி தேவி தாசி & குடும்பம் கனடா
6 10. பி.டி பூஷண நிலயம் சங்கர் கனடா
7 16. பூஜாரி நிலயம் புஸ்பவன் & நந்திதேவி அமெரிக்கா
8 21. அபிஷேக் நியோஜனா ஷாலா குருபிரசாத் பிரபு கனடா
10 18. பிருந்தேதேவி நிலயம் கோபிநாத் மற்றும் புஷ்பா அமெரிக்கா
11 12. ஆர்.எம்.வஸ்த்ர நிர்மன் காரியாலயா ஜோசப் பிராகன்சா அமெரிக்கா