கடதர் நாணயம் / சில்வர் பிளஸ் புரவலர் நன்கொடையாளர்கள்