Zasady i warunki

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze strony – tovp.org. Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, powstrzymaj się od korzystania z naszej strony.

Poleganie na opublikowanych informacjach i zastrzeżenia

materiały zawarte na naszej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią ani nie stanowią porady prawnej lub innej profesjonalnej porady i nie należy na nich polegać.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo indyjskie, wyłączamy wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z tej strony.

Informacje o nas

http://www.tovp.org to strona obsługiwana przez Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny („My”); jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w Indiach pod numerem 147120066. Nasza siedziba to 49 Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai, Maharastra, India. Mamy inne biura w Sri Mayapur, Nadia Dist. Bengal Zachodni, 741313.

Dostęp do naszej strony

Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy w naszej witrynie bez powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie oraz w materiałach publikowanych na naszej stronie. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony z naszej witryny w celach osobistych, a także zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na materiały zamieszczone w naszej witrynie.

Nie możesz w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii żadnych materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś, a także nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów materiałów na naszej stronie musi być zawsze potwierdzony.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

Nasza strona zmienia się regularnie

Staramy się regularnie aktualizować naszą witrynę i możemy w każdej chwili zmienić jej zawartość. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Każdy materiał w naszej witrynie może być nieaktualny w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania takich materiałów.

Nasza odpowiedzialność

Materiał wyświetlany na naszej stronie jest dostarczany bez żadnych gwarancji, warunków lub rękojmi co do dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my oraz powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wykluczamy:

 • Wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogą być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności.
 • Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej witryny, wszelkich witryn internetowych połączonych z naszą witryną i wszelkich materiałów zamieszczone na naszej stronie, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za:
  • utrata dochodów lub przychodów
  • utrata biznesu
  • utrata zysków lub kontraktów
  • utrata oczekiwanych oszczędności
  • utrata danych
  • utrata dobrej woli
  • zmarnowany czas zarządzania lub biura; oraz za wszelkie inne straty lub szkody dowolnego rodzaju, powstałe i spowodowane przez czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), naruszenie umowy lub w inny sposób, nawet jeśli było to możliwe do przewidzenia, pod warunkiem, że warunek ten nie wyklucza roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia materialnego lub jakiekolwiek inne roszczenia z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z powyższych kategorii.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani naszą odpowiedzialność za celowe wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd w podstawowej sprawie, ani żadną inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach na naszej stronie

Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą polityką prywatności  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

Wirusy, włamania i inne przestępstwa

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast wygaśnie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu „odmowa usługi”, wirusy lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem z naszej witryny lub do pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w naszej witrynie lub na dowolnej witrynie połączonej z naszą witryną.

Linki z naszej strony

Tam, gdzie nasza witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Podczas uzyskiwania dostępu do witryny za pośrednictwem naszej witryny zalecamy sprawdzenie warunków użytkowania i polityki prywatności, aby zapewnić zgodność i określić, w jaki sposób mogą wykorzystywać Twoje dane.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Sądy indyjskie będą miały niewyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wizytą na naszej stronie.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi lub ich przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Indii.

Wariacje

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zauważyć wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą być również zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Twoje obawy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiału, który pojawia się na naszej stronie, prosimy o kontakt tovpinfo@gmail.com.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.