Voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken - tovp.org. Door onze site te gebruiken, geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en ermee in te stemmen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze site niet te gebruiken.

Vertrouwen op geposte informatie en disclaimer

het materiaal op onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en beweert niet dat het juridisch of ander professioneel advies is of vormt en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat kan voortvloeien uit het bezoeken van of vertrouwen op de informatie op deze site en voor zover toegestaan door de Indiase wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Informatie over ons

http://www.tovp.org is een site die wordt beheerd door de International Society for Krishna Consciousness ("Wij"); wij zijn een ngo die is geregistreerd in India onder nummer 147120066. Onze maatschappelijke zetel is 49 Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai, Maharastra, India. We hebben andere kantoren in Sri Mayapur, Nadia Dist. West-Bengalen, 741313.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat op onze site wordt gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina ('s) van onze site voor uw persoonlijke referentie en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van enig materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Onze site verandert regelmatig

We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot onze site opschorten of de site voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij en met ons verbonden derde partijen hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of de wet van billijkheid.
 • Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die aan onze site zijn gelinkt en alle materialen geplaatst op onze site, inclusief, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor:
  • verlies van inkomen of inkomsten
  • verlies van zaken
  • verlies van winst of contracten
  • verlies van verwachte besparingen
  • verlies van gegevens
  • verlies van goodwill
  • verspilde management- of kantoortijd; en voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en of veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendommen verhindert of andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven genoemde categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/. Door onze site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Virussen, hacking en andere overtredingen

U mag onze site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of voor het downloaden van materiaal dat op onze site is geplaatst of op een website die aan onze site is gelinkt.

Links vanaf onze site

Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Wanneer u via onze website een site bezoekt, raden wij u aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te raadplegen om naleving te garanderen en te bepalen hoe zij uw informatie kunnen gebruiken.

Jurisdictie en toepasselijk recht

De Indiase rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van India.

Variaties

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

Jouw zorgen

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, neem dan contact op met tovpinfo@gmail.com.

Bedankt voor het bezoeken van onze site.