Чин бишрэлийн багана - Киртанам Тулгуур хандивлагчид

wdt_ID ДОНОРЫН НЭР УЛС
1 Винод Жайн Гургаон, Энэтхэг
2 Рактакпран Дас (Ражбир Бансал) Энэтхэг, Дели
3 Ачария Ратна Дас & Шяма Виласини Матажи Маврики
4 Gauranga Dham сан Секундарабад, Энэтхэг
5 Аржун Тули Австрали
6 Садбхужа Гауранга Дас (Суман Чаки)
7 KSHUDY DAS
8 ДЕВАКИ ПРИЯ ДАС (Фрэнк Сингх) АНУ
9 Момата Сен (Мадхави Матажи) Дакка, Бангладеш (IDP)
10 STUART BANERJEE АНУ