Сүсэг бишрэлийн тулгуур багана - Атма-ниведанам тулгуур баганууд

wdt_ID Багана # ДОНОРЫН НЭР УЛС
1 1 Амбариса Дас (ACBSP) АНУ
2 2 Хавайн сүм АНУ
3 3 Б.П.Аггарвал Нойда, Энэтхэг (Priyagold жигнэмэг)
4 4 Bikram & Reena Soni АНУ
5 5 Гопал Лала АНУ
6 6 Вирендра Ахужа Энэтхэг, Колката
7 7 Ранга Кришна Дас Тирупати (IDP)
8 8 Кишор Мане Канад
9 9 Яшода ба Ямуна Матажи Хонконг, Хятад
10 24 HH Ведавясаприя Свами Энэтхэг