ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຂອງພວກເຮົາ

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖືຂອງພວກເຮົາ: