ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ತಂಭಗಳು - ಸ್ಮರಣಂ ಕಂಬ ದಾನಿಗಳು

wdt_ID ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹೆಸರು ದೇಶ
5 ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಹ್ರೇನ್
8 ಸುನಂದ ಮಾತಾಜಿ
11 ಶಕುಂತಲಾ ವೃಂದ ಡಿಡಿ ದುಬೈ, ಯುಎಇ
12 ಬಲರಾಮ್ ಗೋವಿಂದ ದಾಸ್ ಮಧುರೈ, ಭಾರತ
13 ವಿಕ್ರಮ್ ಜೈಪುರಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತ