បន្ទប់អ្នកបរិច្ចាគថ្វាយបង្គំ

wdt_ID ROOM ឧបត្ថម្ភដោយ ប្រទេស
1 ១. រ៉ាដារ៉ាក់ប៉ាសាឡាឡា Subhavilas Pr / Indresh Pr កាណាដា
2 4. ប៊ូហ្គាបាបារ៉ា សានកាដាស / សាន់ទីឌីឌីឌីសាស៊ី កាណាដា
3 ៧- អិនឌីសុីដារ៉ានីឡាយ៉ាម Subhavilas Pr / Indresh Pr កាណាដា
4 ៨- GP Sringara Nilayam សានកា កាណាដា
5 9. RM Bhushana Nilayam Minakshi devi dasi & គ្រួសារ កាណាដា
6 10. ក្រុមហ៊ុន PT Bhushana Nilayam សានកា កាណាដា
7 16. Pujari Nilayam ពុទ្ធិវណ្ណនិងណាន់ឌីវី សហរដ្ឋអាមេរិក
8 21. អាប់ភីខេកនីយ៉ាហ្សូសាឡាឡា Guruprasad Prabhu កាណាដា
10 18. វីរិនដាឌីវីនិលណាំ ហ្គុបភិនណាតនិងពូប៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya យ៉ូសែប Braganza សហរដ្ឋអាមេរិក