សសរស្តម្ភនៃការលះបង់ - អ្នកបរិច្ចាគបង្គោល Smaranam

wdt_ID ឧបត្ថម្ភដល់ឈ្មោះ ប្រទេស
5 ISKCON បារ៉ែន
8 ស៊ុនដាន់ដាម៉ាតាជី
11 Shakuntala Vrinda dd ឌូបៃប្រទេសអារ៉ាប់រួម
12 បាឡារ៉ាមហ្គូវីនដាដាស ម៉ាឌូរ៉ាយប្រទេសឥណ្ឌា
13 វីករ៉ាមជៃពួរីយ៉ា Bangalore ប្រទេសឥណ្ឌា