សសរស្តម្ភនៃការលះបង់ - ម្ចាស់ជំនួយសសរគីរីតាណាំ

wdt_ID DONOR NAME ប្រទេស
1 វីនណូជេន Gurgaon ប្រទេសឥណ្ឌា
2 រ៉ាក់តាកប្រានដាស (រ៉ាបប៊ីបាសាល់) ដេលីប្រទេសឥណ្ឌា
3 អាឆារីយ៉ារតនាដាសនិងស៊ីយ៉ាម៉ាវីឡាស៊ីនីម៉ាតាជី ម៉ូរីស
4 មូលនិធិ Gauranga Dham Secunderabad ប្រទេសឥណ្ឌា
5 អាជុនទូលី អូស្ត្រាលី
6 Sadbhuja Gauranga Das (ស៊ូម៉ានឆាគី)
7 KSHUDY DAS
8 ឌេវ៉ាគីព្រីយ៉ាដាស (ហ្វ្រេងស៊ីង) សហរដ្ឋអាមេរិក
9 ម៉ូម៉ាតាសេន (ម៉ាថាវីម៉ាតាជី) ដាកាប្រទេសបង់ក្លាដែស (IDP)
10 STUART BANERJEE សហរដ្ឋអាមេរិក