របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៦

តម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណូលនិងចំណាយ TOVP។ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នតាមរយៈប្រព័ន្ធសវនកម្ម ៤ ជាន់ដើម្បីធានាថាមិនមានអ្វីខ្ជះខ្ជាយខ្ជិលច្រអូសឬមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ទាំងនេះគឺជាវិធានសវនកម្មទាំងបួនដែលយើងបានធ្វើដើម្បីឱ្យម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់អាចជឿជាក់ថាការបរិច្ចាគរបស់ពួកគេត្រូវបានចំណាយយ៉ាងល្អ៖

  1. ស៊ីខេអិនខេខេនិងសហ គឺជាក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យឥណ្ឌារបស់យើង៖ http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefieldទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់យើងត្រួតពិនិត្យការចំណាយរបស់យើង៖ http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ការិយាល័យ ISKCON ឥណ្ឌា ទទួលបានរបាយការណ៍គណនេយ្យទៀងទាត់
  4. របស់យើង ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យអាមេរិក គ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលតាមរយៈមូលនិធិ TOVP

 

ការពង្រីក

wdt_ID ខែ​ឆ្នាំ បុគ្គលិក ថែទាំការិយាល័យ គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ សំណង់ ចំនួនសរុបប្រចាំខែ INR សមមូលជាដុល្លារអាមេរិក
1 មករា 698,135.00 1,431,480.00 6,790,001.00 740,667.00 22,841,911.00 32,502,194.00 485,107
2 ខែកុម្ភៈ 763,100.00 553,549.00 981,778.00 514,100.00 35,015,084.00 37,827,611.00 564,591
3 មីនា 723,984.00 1,215,438.00 518,658.00 565,213.00 53,332,454.00 56,355,747.00 841,131
4 ខែមេសា 711,321.00 854,044.00 524,720.00 508,180.00 33,131,940.00 35,730,205.00 533,287
5 ឧសភា 794,572.00 1,476,912.00 896,103.00 508,410.00 31,863,680.00 35,539,677.00 530,443
6 មិថុនា 696,090.00 551,748.00 127,851.00 500,530.00 26,624,050.00 28,500,269.00 425,377
7 ខែកក្កដា 824,865.00 1,145,738.00 1,287,768.00 973,040.00 22,921,060.00 27,152,471.00 405,261
8 សីហា 700,210.00 580,684.00 2,124,245.00 516,100.00 31,300,189.00 35,221,428.00 525,693
9 ខែកញ្ញា 691,365.00 564,976.00 66,055.00 519,454.00 24,053,200.00 25,895,050.00 386,493
10 តុលា 819,327.00 569,674.00 65,998.00 440,414.00 19,358,980.00 21,254,393.00 317,230

វិភាគទាន

wdt_ID ខែ​ឆ្នាំ វិភាគទានឥណ្ឌា វិភាគទានបរទេស ចំនួនសរុបប្រចាំខែ INR សមមូលជាដុល្លារអាមេរិក
1 មករា 5,641,129.00 27,753,001.00 33,394,130.00 498,420
2 ខែកុម្ភៈ 6,526,245.00 1,709,834.00 8,236,079.00 122,927
3 មីនា 17,594,955.00 27,815,490.00 45,410,445.00 677,768
4 ខែមេសា 7,614,946.00 9,254,064.00 16,869,010.00 251,776
5 ឧសភា 11,504,534.00 10,004,137.00 21,508,671.00 321,025
6 មិថុនា 9,502,662.00 13,093,444.00 22,596,106.00 337,255
7 ខែកក្កដា 6,115,338.00 16,806,045.00 22,921,383.00 342,110
8 សីហា 5,326,112.00 11,848,432.00 17,174,544.00 256,336
9 ខែកញ្ញា 9,550,570.00 16,685,406.00 26,235,976.00 391,582
10 តុលា 7,062,910.00 24,869,551.00 31,932,461.00 476,604