របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៥

តម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណូលនិងចំណាយ TOVP។ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នតាមរយៈប្រព័ន្ធសវនកម្ម ៤ ជាន់ដើម្បីធានាថាមិនមានអ្វីខ្ជះខ្ជាយខ្ជិលច្រអូសឬមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ ទាំងនេះគឺជាវិធានសវនកម្មទាំងបួនដែលយើងបានធ្វើដើម្បីឱ្យម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់អាចជឿជាក់ថាការបរិច្ចាគរបស់ពួកគេត្រូវបានចំណាយយ៉ាងល្អ៖

  1. ស៊ីខេអិនខេខេនិងសហ គឺជាក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យឥណ្ឌារបស់យើង៖ http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefieldទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់យើងត្រួតពិនិត្យការចំណាយរបស់យើង៖ http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ការិយាល័យ ISKCON ឥណ្ឌា ទទួលបានរបាយការណ៍គណនេយ្យទៀងទាត់
  4. របស់យើង ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យអាមេរិក គ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលតាមរយៈមូលនិធិ TOVP

 

ការពង្រីក

wdt_ID ខែ​ឆ្នាំ បុគ្គលិក ថែទាំការិយាល័យ គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ សំណង់ ចំនួនសរុបប្រចាំខែ INR សមមូលជាដុល្លារអាមេរិក
1 មករា 671,427.00 928,102.00 2,481,869.00 576,316.00 8,932,552.00 13,590,266.00 $210,050
2 ខែកុម្ភៈ 1,055,767.00 2,193,103.00 278,402.00 556,446.00 21,421,670.00 25,505,388.00 $394,210
3 មីនា 1,604,685.00 877,093.00 5,056.00 304,446.00 21,895,621.00 24,686,901.00 $381,560
4 ខែមេសា 34,563.00 467,194.00 45,360.00 587,491.00 23,438,618.00 24,573,226.00 $379,803
5 ឧសភា 699,154.00 485,120.00 1,972,501.00 440,045.00 30,458,578.00 34,055,398.00 526,359
6 មិថុនា 657,122.00 802,223.00 373,966.00 368,045.00 27,368,350.00 29,569,706.00 457,028
7 ខែកក្កដា 702,153.00 901,821.00 242,969.00 593,078.00 32,015,143.00 34,455,164.00 532,537
8 សីហា 643,074.00 432,295.00 2,708,248.00 506,545.00 18,797,102.00 23,087,264.00 356,836
9 ខែកញ្ញា 683,335.00 876,902.00 59,756.00 662,361.00 17,656,979.00 19,939,333.00 308,181
10 តុលា 894,552.00 1,547,629.00 111,000.00 1,272,933.00 21,660,326.00 25,486,440.00 393,917

វិភាគទាន

wdt_ID ខែ​ឆ្នាំ វិភាគទានឥណ្ឌា វិភាគទានបរទេស ចំនួនសរុបប្រចាំខែ INR សមមូលជាដុល្លារអាមេរិក
1 មករា 5,775,455.00 9,969,389.00 15,744,844.00 $243,352
2 ខែកុម្ភៈ 26,412,539.00 8,178,697.00 34,591,236.00 $534,640
3 មីនា 24,351,332.00 18,851,128.00 43,202,460.00 $667,735
4 ខែមេសា 11,981,343.00 5,848,925.00 17,830,268.00 $275,584
5 ឧសភា 7,666,051.00 69,317,970.00 76,984,021.00 1,189,861
6 មិថុនា 5,362,057.00 11,135,862.00 16,497,919.00 254,991
7 ខែកក្កដា 10,787,684.00 16,451,676.00 27,239,360.00 421,010
8 សីហា 5,545,956.00 55,503,271.00 61,049,227.00 943,574
9 ខែកញ្ញា 4,422,993.00 17,668,346.00 22,091,339.00 341,443
10 តុលា 5,975,151.00 23,113,224.00 29,088,375.00 449,588