ભક્તિના સ્તંભો - સ્મરણમ સ્તંભ દાતાઓ

wdt_ID પ્રાયોજક નામ દેશ
5 ઇસ્કોન બહેરીન
8 સુનંદા માતાજી
11 શકુંતલા વૃંદા તા દુબઈ, યુએઈ
12 બલરામ ગોવિંદા દાસ મદુરાઇ, ભારત
13 વિક્રમ જયપુરિયા બેંગ્લોર, ભારત