Gurtza emaileen gelak

wdt_ID GELA BABESLEA HERRIA
1 1. Radharani Pakshala Subhavilas Pr / Indresh Pr Kanada
2 4. Bhoga Bhandar Shankar Das / Shanti Devi Dasi Kanada
3 7. ND Sringara Nilayam Subhavilas Pr / Indresh Pr Kanada
4 8. GP Sringara Nilayam Shankar Kanada
5 9. RM Bhushana Nilayam Minakshi devi dasi & Family Kanada
6 10. PT Bhushana Nilayam Shankar Kanada
7 16. Pujari Nilayam Puspavan & Nandidevi AEB
8 21. Abhishek Niyojana Shala Guruprasad Prabhu Kanada
10 18. Vrindadevi Nilayam Gopinath eta Pushpa AEB
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya Joseph Braganza AEB